دستورالعمل رسیدگی به امور ایثارگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل رسیدگی به امور ایثارگران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فصل اول – کلیات
ماده 1- تعریف
الف- ایثارگر در این دستورالعمل به کسی اطلاق میگردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب
اسلامی، دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور و مقابله با تهدیدات و
تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانبار، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته
شود.
تبصره – احراز مصادیق ایثارگری در چهارچوب قانون با ارائه گواهی از مراجع صلاحیتدار)بنیاد شهید و امور
ایثارگران- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- ستاد کل نیروهای مسلح( خواهد بود.
ب – خانواده شاهد
خانوادههای معظمی که پدر، مادر، همسر و فرزندشان در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با
دشمنان انقلاب شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شدهاند.
ج- خانواده ایثارگران
خانوادههای جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها میشود.
د-واحدهای تابعه
شامل دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی
قلب و عروق شهید رجایی، سازمان انتقال خون ایران و انستیتو پاستور ایران
ه-ایثارگران مراجعه کننده
آن دسته از ایثارگرانی هستند که بعنوان ارباب رجوع به واحد ایثارگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و واحدهای تابعه مراجعه مینمایند که شامل پرسنل هیأت علمی و غیر هیأت علمی میگردند.
و – مشاور
مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران در ستاد وزارت متبوع و مشاور ایثارگران واحدهای تابعه
ز- حوزه ایثارگران
مجموع عوامل و نیروهایی که تحت نظارت مشاور)مشاور وزیر و همچنین مشاور رؤسای واحدهای تابعه( در
امور ایثارگران انجام وظیفه می نمایند.
ماده 2- هدف
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تجلیل و تکریم از ایثارگران، بهرهمندی از توان و تجربه آنان در حوزههای
مختلف و ارائه خدمات و تسهیلات شایسته به جامعه ایثارگری در محدوده قوانین و مقررات موجود.
ماده 3- وظایف حوزه امور ایثارگران
-1 ارائه پیشنهادهای لازم در ارتباط با اجرایی نمودن فرامین و رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم
رهبری در موضوعات مرتبط با ایثارگران.
-2 بررسی و شناخت مسائل و مشکلات ایثارگران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای
تابعه و اولویتبندی نیازهای آنان.
-3 شناخت و بررسی مسائل استثنائی و غیر متداول در امور ایثارگران و ارائه راهحلهای مناسب حسب رهنمود
وزیر یا رئیس واحدهای تابعه.
-4 مشارکت در امر برنامهریزی و تعیین خطمشیهای امور ایثارگران و ارائه راهکارها و پیشنهادی کاربردی لازم
حسب رهنمود وزیر یا رئیس واحدهای تابعه.
-5 بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط با امور ایثارگران از حیث ایجاد رضایتمندی و اثربخشی آنها و ارائه
نقطه نظرات اصلاحی و عنداللزوم پیشنهاد تغییر یا اصلاح آنها به وزیر یا رئیس واحدهای تابعه.
6 – تنظیم بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی در ارتباط با مسائل ایثارگران جهت ارائه به وزیر یا رئیس
واحدهای مربوطه.
-7 شرکت فعال در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با امور ایثارگران.
-8 ایجاد ارتباط با نهادهای متولی امور ایثارگران و سایر دستگاههای ارائه کننده خدمات به ایثارگران به
منظور بهرهمندی ایثارگران از خدمات و مزایای قانونی مقرر.
-9 نظارت و پیگیری امر بهینهسازی روند ارائه خدمات و انجام امور مربوط به ایثارگران اعم از کارکنان یا
ارباب رجوع در سطوح مدیریتی و اجرائی.
-01 انجام بررسیهای کارشناسی لازم به منظور بسترسازی رشد و ارتقاء سطح توانائیهای علمی، فرهنگی،
اجتماعی و تخصصی ایثارگران و ارائه پیشنهادهای کاربردی به وزیر یا رئیس واحدهای تابعه.
-00 ارائه اطلاعات تخصصی به وزیر و رؤسای واحدهای تابعه در مورد مسائل مرتبط با ایثارگران در زمینه
قوانین و مقررات، برنامهریزی خطمشیگذاری، نظارت و اجرا.
-02 ایجاد هماهنگی در مورد فعالیتهای مربوط به امور ایثارگران.
-03 شناسائی و طبقهبندی ایثارگران بر اساس عناوین و تعاریف مندرج در این دستورالعمل از طریق ایجاد بانک
اطلاعاتی شامل )اطلاعات فردی، شغلی، تحصیلاتی، خانوادگی، معیشتی همچنین دستاوردهای علمی،
فرهنگی، آموزشی، هنری و … ایثارگران( و به روز نگهداشتن آخرین وضعیت آنان و همچنین تلاش برای رفع
مشکلات ایثارگران
-04 تهیه و تنظیم طرحها و برنامههای ویژه تکریم و تجلیل و پاسداشت مقام معنوی ایثارگران در چارچوب حفظ
و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت شامل: دیدار با خانوادههای محترم شهداء و ایثارگران، برگزاری همایشها
و یادمان بزرگداشت مقام شهدا و ایثارگران، برگزاری اردوهای سیاحتی– زیارتی، برنامه راهیان نور، برگزاری
همایشهای علمی، کارگاه و مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه
-05 پیگیری اجرای کلیه قوانین، مقررات و تسهیلات قانونی جاری کشور در خصوص ایثارگران اعم از اداری،
مالی، آموزشی، ادامه تحصیل ایثارگران، امور استخدامی ،کسر ساعات کاری جانبازان، بیمه تکمیلی و سایر موارد
و …
تبصره 1- ارائه راهکارها و تدوین آئیننامههای مربوط به بند 05 ماده 3 این دستورالعمل در مورد نحوه ادامه
تحصیل ایثارگران با هماهنگی وزارت متبوع و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران خواهد بود.
تبصره 2 – موارد مطروحه در بند 5 ماده 3 این دستورالعمل بر اساس قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4- شورای هماهنگی ایثارگران
الف – اعضای شورا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)رئیس شورا(
– معاونین وزیر
– مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران )دبیر شورا(
– مسئول بسیج وزارت متبوع
– کارشناس مسئول حوزه امور شاهد و ایثارگران
– سه تن از ایثارگران شاغل بعنوان کارشناس با انتخاب مشاور وزیر
ب- اعضای شورا در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور
– رئیس دانشگاه/دانشکده )رئیس شورا(
– مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه/دانشکده یا نماینده تامالاختیار ایشان
– معاونین دانشگاه/دانشکده
– مشاور رئیس دانشگاه/دانشکده در امور شاهد و ایثارگران )دبیر شورا(
– مسئول بسیج دانشگاه/دانشکده
– کارشناس مسئول حوزه امور شاهد و ایثارگران)در دانشگاههای تیپ یک(
– سه تن از ایثارگران شاغل بعنوان کارشناس با انتخاب مشاور رئیس دانشگاه/دانشکده
ج- اعضای شورای هماهنگی در واحدهای غیر از دانشگاهها و دانشکدهها)سازمان انتقال خون ایران،
انستیتو پاستور ایران، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی(
– رئیس
– معاونین
– مشاور رئیس در امور شاهد و ایثارگران
– مسئول بسیج
– سه تن از ایثارگران به انتخاب مشاور رئیس
ماده 5- وظایف شورای هماهنگی امور ایثارگران
الف- سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در امور کلان ایثارگران
ب- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مصوب در امور ایثارگران و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
ج- بررسی نمودار سازمانی تشکیلات رسمی راجع به ایثارگران
د- بررسی و پیشنهاد تخصیص بودجه مورد نیاز حوزه امور شاهد و ایثارگران
ماده 6-کمیته های مشورتی
کمیتههای مشورتی در راستای تحقق اهداف و شرح وظایف دفتر امور ایثارگران از میان ایثارگران داوطلب به
تعداد پنج یا هفت نفر به شرح ذیل تشکیل میگردد:
الف: کمیته امور اداری: بررسی کلیه مسائل اداری، مالی و استخدامی
ب-کمیته فرهنگی و اطلاعرسانی: فعالیت در زمینه امور فرهنگی
ج-کمیته رفاهی و ورزشی: بررسی مسائل رفاهی و ورزشی
د: کمیته آموزشی و پژوهشی: بررسی مسائل آمورش و پژوهش و تلاش در جهت ارتقاء تحصیلی ایثارگران
ه : کمیته امور هیأت علمی: رسیدگی به مسائل امور هیأت علمی
ماده 7 –ایثارگران رابط
ایثارگر رابط از بین شاغلین داوطلب در واحد محل خدمتی انتخاب گردیده و مسئول پیگیری امور ایثارگران
واحد خود خواهند بود.
این دستورالعمل با 7 ماده و 3 تبصره به تصویب رسید.

دیدگاه ها بسته شده اند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود می باشد.